~Shin SangokuMusou 4

All credits to the cosplayers and photographers


Lu Bu

Diao Chan

Dong Zhuo

Zhang Jiao

Zuo Ci

Zhu Rong

Yuan Shao

Meng Huo

Da Qiao


Xiao Qiao

Get Paid To Promote, Get Paid To Popup, Get Paid Display Banner